Algemene Voorwaarden

van:

LAYHGOSHOP

gevestigd te 6545 CB Nijmegen, Binderskampweg 28, ingeschreven in het Handelsregister Nijmegen onder Layhgo Shop B.V., nummer 71539093 hierna tevens aangeduid als “Layhgoshop”.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Layhgoshop, alsmede op alle overeenkomsten tussen Layhgoshop en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan Layhgoshop aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt. 

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met Layhgoshop een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Onder “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: diensten-, verkoop- en verhuurartikelen voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Layhgoshop.

1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Layhgoshop en de wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden door Layhgoshop niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Layhgoshop.

1.5 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 2 OVEREENKOMST

2.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Layhgoshop eerst tot stand nadat Layhgoshop een opdracht schriftelijk en persoonlijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van Layhgoshop gedaan, binden Layhgoshop slechts indien deze door Layhgoshop schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te beoordeling van Layhgoshop – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

2.5 Layhgoshop is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

2.6 Layhgoshop is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen. 

2.7 De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van Layhgoshop niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door Layhgoshop te verlenen zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 8 van dit artikel bepaalde, zal Layhgoshop in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen. 

2.8 De inzet door de wederpartij van door Layhgoshop geleverde diensten voor co-producties met een of meerdere derde(n) moet door de wederpartij schriftelijk aan Layhgoshop worden bericht. Jegens Layhgoshop is uitsluitend de wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst. 

2.9 De wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aangeschafte artikelen zonder opgaaf van redenen de via Layhgoshop aangeschafte artikelen retour te sturen. 

2.10 De financiële verplichtingen van Layhgoshop jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door Layhgoshop moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 3 PRIJZEN 

3.1 Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. 

3.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Layhgoshop: 

– gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten – gebaseerd op levering “af bedrijf Layhgoshop” – exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen.
– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering – vermeld in euro’s. 

3.3 Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen, is Layhgoshop bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van Layhgoshop in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is Layhgoshop bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen. 

3.4 Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en Layhgoshop in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de overeenkomst worden vastgelegd. Eerst na ondertekening van het supplement zullen de additionele diensten worden verleend. De additionele diensten zullen in rekening worden gebracht dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde. 

Artikel 4 (OP)LEVERTIJD EN (OP)LEVERING 

4.1 Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht. 

4.2 De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.3 Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Layhgoshop zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt. 

4.4 Layhgoshop is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

4.5 Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht Layhgoshop niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.

4.6 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken “af bedrijf/magazijn”. 

4.7 Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kan Layhgoshop afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden. 

4.8 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der zaken, zullen door Layhgoshop opslagkosten worden berekend. 

4.9 Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen. 

4.10 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 12 van deze voorwaarden aan Layhgoshop kenbaar te worden gemaakt. 

4.11 Layhgoshop is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen. 

4.12 Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de wederpartij. Layhgoshop zal een specificatie van die kosten aan de wederpartij doen toekomen. 

Artikel 5 VERHUUR 

5.1 Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze Algemene Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt. 

5.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “wederpartij” moet in het voorkomende geval mede worden verstaan “Huurder”. 

5.3 Onder “Verhuurder” wordt in dit artikel verstaan: Layhgoshop. Onder “Huurder” wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die materialen van Verhuurder huurt of anderszins van Verhuurder ter beschikking krijgt. De Huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen genoemde “wederpartij” onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder “Materialen” wordt in dit artikel verstaan: alle verhuurmaterialen en de daarvoor benodigde bevestigings- en veiligheidsmaterialen zoals in offerte zijn beschreven eventueel overige zaken die Verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle eventuele bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc. 

5.4 De Huurder zal de Materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de materialen gefabriceerd zijn. De Huurder zal de Materialen behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de Materialen zich bevindt, teneinde de toestand van de Materialen te inspecteren. 

5.5 De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Materialen, hiervan terstond melding maken aan de Verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, c.q. de vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de Verhuurder verstrekken. 

5.6 De Huurder zal geen gegevens betreffende door de Verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken. 

5.7 De Huurder zal de Materialen niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen. 

5.8 De Materialen worden verhuurd voor de periode van tenminste één (1) dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de Materialen het magazijn van de Verhuurder verlaten en eindigt op de dag dat de Materialen weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.9 Materialen worden vervoerd op rekening en voor risico van de Huurder in door de Verhuurder verstrekte verpakking. 

5.10 De Huurder dient zich ervan te vergewissen dat de Materialen in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De Verhuurder gaat ervan uit dat de Huurder bekend is met de werking van de Materialen en dat de door de Huurder bestelde Materialen beantwoordt aan het doel waarvoor de Materialen gehuurd worden. 

5.11 De Materialen moeten door de Huurder bij het magazijn van de Verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging aan de Materialen is de Huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de Verhuurder, aan de Verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schade herstelling van de Materialen in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van verhuurder op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen. 

5.12 De Huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de Verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De Verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de Huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde Materialen. 

5.13 Een huurovereenkomst is geldig zodra 25% van het totaalbedrag is aanbetaald. Zolang er nog geen 25% is aanbetaald, is er sprake van een reservering, geen huurovereenkomst. De overige 75% van het bedrag dient uiterlijk 3 werkdagen voor de aflevering te worden voldaan. 

5.14 Huurartikelen kunnen alleen worden opgehaald op de loods van Layhgo in Nijmegen. Als de Huurder geen mogelijkheid heeft om de producten op te halen, dient hij contact op te nemen met de Verhuurder. Deze zal proberen alsnog voor vervoer te zorgen, en zal indien mogelijk een aparte factuur voor het vervoer aanmaken en naar de klant sturen. Deze factuur dient 3 werkdagen voor de levering van het gehuurde betaald te zijn.

5.15 De prijzen van de huurartikelen staan op de webshop vermeld. Deze prijzen zijn in het geval van de verhuurartikelen voor 1 – 6 dagen huur. Als voor een langere termijn wordt verhuurd, hanteert de Verhuurder de volgende regel:

1-6 dagen:     prijs x 1

7-13 dagen:   prijs x 1,8

14-21 dagen: prijs x 2,5

22-27 dagen: prijs x 3,1

28-34 dagen: prijs x 3,6

35-41 dagen: prijs x 4
42-60 dagen: prijs x 4,2

Artikel 6 VERVOER 

6.1 Indien de wederpartij RA, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de zaken te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door RA als goed huisvader/koopman bepaald. 

6.2 Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico en rekening van de wederpartij, in door verhuurder verstrekte verpakking. 

6.3 Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens het vervoer van het gehuurde, het risico voor verlies of beschadiging van de apparatuur van het gehuurde. Wederpartij is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport. 

6.4 De wederpartij kan ervoor kiezen het gehuurde/gekochte zelf op te komen halen op de loods van Layhgo, gevestigd te Waalbandijk 20B in Nijmegen. In dit geval hoeft de huurder hier geen extra kosten voor te betalen.

6.5 De wederpartij kan er ook voor kiezen het gekochte bezorgd te krijgen. Bij een bestelling van minder dan 250 euro betaalt hij hier dan 7,50 euro verzendkosten voor. Bij een bestelling van meer dan 250 euro vervallen de verzendkosten.

6.6 De wederpartij kan zoals in artikel 5.14 staat vermeld bij wijze van uitzondering gehuurde producten ook bezorgd krijgen. In dit geval krijgt hij een aparte factuur hierover van Layhgoshop.

Artikel 7 VERZEKERING 

Verhuurder heeft de Materialen verzekerd. In dat verband is het volgende van kracht: er is een eigen risico van €5.000,- per schadegebeurtenis. In geval van schade zal de Verhuurder dit eigen risico bij de Huurder in rekening brengen. Het dekkingsgebied van de verzekering is West-Europa. Veelal kan een dekking buiten dit dekkingsgebied middels een aanvullende verzekering voor de duur van de verhuurperiode verkregen worden, waarvan premie en kosten bij de Huurder in rekening zullen worden gebracht. Niet verzekerd is verlies, diefstal zonder sporen van braak en diefstal uit een (vracht)auto die onbeheerd is achtergelaten. Verzekeraars van de polis hebben, in geval van schade ontstaan door onachtzaamheid, het recht van regres op Huurder. Indien de Materialen aan een (mogelijkerwijs) groter risico op schade dan bij normaal gebruik en/of normale omstandigheden bloot komt te staan, is Huurder gehouden de Verhuurder daarvan tevoren in kennis te stellen en zich er van te vergewissen of Verhuurder in dat geval bereid tot verhuur over te gaan, al of niet onder dekking van een aanvullende verzekering. De kosten van een aanvullende verzekering zullen bij de Huurder in rekening worden gebracht. In geval van verlies, diefstal of schade, dient Huurder te handelen volgens het in artikel 6.5 bepaalde. De Verhuurder is gerechtigd de schade aan de Materialen, voor zover die niet door haar verzekeraar(s) wordt gedekt, op de Huurder te verhalen. 

Artikel 8 BEPROEVING/KLACHTENREGELING 

8.1 Beproeving van de te leveren zaken vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der zaken, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden en/of verrichte diensten geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd. 

8.2 De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. 

8.3 Layhgoshop draagt er zorg voor dat de te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en dat de door haar te leveren zaken van deugdelijke kwaliteit zijn. 

8.4 Betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken: in geval de verleende diensten betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken zal Layhgoshop, in geval van verlies of beschadiging van de in vervaardiging of bewerking zijnde zaak, voor eigen rekening voor herstel of vervanging van de zaak zorgdragen. Indien het verlies of de beschadiging van de zaak echter aan de wederpartij te wijten is, zullen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij komen. 

8.5 De wederpartij kan zijn online aankoop binnen 14 dagen retour sturen. Deze 14 dagen beginnen te lopen vanaf het moment dat de bestelling is ontvangen door de wederpartij. 

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 Layhgoshop is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen Layhgoshop en de wederpartij op grond waarvan Layhgoshop aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald. 

9.2 Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is Layhgoshop in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 

9.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Layhgoshop en de wederpartij op grond waarvan Layhgoshop aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt is Layhgoshop slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Layhgoshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

9.4 Layhgoshop is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij. 

9.5 De door Layhgoshop te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Layhgoshop en de wederpartij op grond waarvan Layhgoshop aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door Layhgoshop aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan vijftig (50) % van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door Layhgoshop aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Layhgoshop in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Layhgoshop. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de wederpartij bedongen en door Layhgoshop verleende credit nota’s. 

9.6 In geval van een onrechtmatige daad van Layhgoshop, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Layhgoshop rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Layhgoshop slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. 

9.7 Aansprakelijkheid van Layhgoshop voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

9.8 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Layhgoshop enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van Layhgoshop wordt uitgekeerd. 

9.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Layhgoshop heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens Layhgoshop vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden. 

9.10 De wederpartij vrijwaart Layhgoshop voor alle schade die Layhgoshop mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Layhgoshop geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: aanspraken van derden, werknemers van Layhgoshop daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Layhgoshop geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld; alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van Layhgoshop in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de wederpartij. 

Artikel 10 VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ 

10.1 Algemeen: 

10.1.1 Layhgoshop bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door Layhgoshop ter beschikking gestelde materialen. De wederpartij is gehouden de instructies die Layhgoshop dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door Layhgoshop ter beschikking gestelde materialen die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van Layhgoshop. 

10.2 Betreffende (niet) toegestaan gebruik: 

10.2.1 De wederpartij is verplicht aan Layhgoshop voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de ter beschikking te stellen en/of te verhuren zaken/ Materialen benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is Layhgoshop gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de desbetreffende dienst op te schorten, totdat een voor Layhgoshop aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft Layhgoshop ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt. 

10.2.2 Layhgoshop kan haar onder lid 2.1 van dit artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de wederpartij met het door Layhgoshop voor rekening van de wederpartij laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door Layhgoshop gesloten verzekering tegen standaardrisico’s. 

10.2.3 Layhgoshop is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 2.1 van dit artikel bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel. 

10.2.4 Ook na verleende toestemming door Layhgoshop blijkt uitsluitend de wederpartij voor het gebruik van de desbetreffende faciliteit(en) verantwoordelijk en draagt de wederpartij het risico te dier zake. De wederpartij is zowel jegens Layhgoshop als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt(e) verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als onder lid 2.1 van dit artikel bedoeld, en vrijwaart Layhgoshop te dier zake. 

10.2.5 De onder lid 2.1, 2.2 en 2.3 van dit artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens Layhgoshop worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezige, al dan niet ter beschikking gestelde, bevoegde functionaris van Layhgoshop. Indien Layhgoshop toestemming weigert, zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden. 

10.3 Betreffende Materialen: 

10.3.1 Het is de wederpartij niet toegestaan door Layhgoshop ter beschikking gestelde en/of verhuurde materialen voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is Layhgoshop gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen. De wederpartij verleent Layhgoshop hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De wederpartij zal de materialen als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan Layhgoshop teruggeven. 

10.3.2 Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde materialen, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht Layhgoshop onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen. 

Artikel 11 OVERMACHT 

11.1 In geval van overmacht heeft Layhgoshop het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Layhgoshop daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

11.2 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Layhgoshop kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Layhgoshop-personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Layhgoshop c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen. 

11.3 Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Layhgoshop gemaakte kosten. 

11.4 Indien Layhgoshop bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Layhgoshop gerechtigt de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 12 RECLAMES 

12.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen na (af-)levering van zaken, c.q. nadat werkzaamheden zijn verricht, aan Layhgoshop schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. 

12.2 Indien de reclame door Layhgoshop gegrond wordt bevonden, is Layhgoshop uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van Layhgoshop. Ondeugdelijke zaken dienen terstond vrachtvrij aan Layhgoshop te worden opgestuurd. 

12.3 Reclames over facturen dienen, in geval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan Layhgoshop kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Layhgoshop te worden ingediend. 

12.4 Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens Layhgoshop. 

Artikel 13 GARANTIE 

13.1 Layhgoshop garandeert dat alle door Layhgoshop geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege Layhgoshop zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s). 

13.2 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Layhgoshop in rekening worden gebracht. 

13.3 Al de garantieverplichtingen van Layhgoshop vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd. 

13.4 Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening. 

13.5 Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van materialen of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen. 

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

14.1 Layhgoshop blijft eigenaar van alle aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Layhgoshop in het kader van (verkoop)overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden en/of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten van Layhgoshop geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Layhgoshop tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Layhgoshop. 

14.2 Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen. 

14.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, verplicht de wederpartij zich op eerste daartoe strekkend verzoek van Layhgoshop zijn/haar medewerking te verlenen aan het (doen) vestigen van een pandrecht als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die Layhgoshop uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. 

14.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Layhgoshop te bewaren. 

14.5 De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Layhgoshop op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Layhgoshop dit verzoekt, door de wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Layhgoshop op de wederpartij. 

14.6 Indien de wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Layhgoshop tekortschiet of Layhgoshop goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Layhgoshop gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. 

14.7 Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Layhgoshop door en voor terugneming heeft gemaakt. 

Artikel 15 BETALING 

15.1 De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Layhgoshop te melden.

15.2 In gevallen dat de wederpartij: 

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; 

heeft Layhgoshop door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door Layhgoshop verrichte diensten en/of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd Layhgoshop recht op vergoeding van kosten, schaden en interest. 

15.3 Layhgoshop is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Layhgoshop geeft Layhgoshop het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Layhgoshop op schadevergoeding. 

15.4 Indien de wederpartij zowel debiteur alsook crediteur is van Layhgoshop (zijnde Layhgoshop, Layhgo BV of één van haar groepsmaatschappijen), is Layhgoshop gerechtigd tot verrekening van haar schuld. 

Artikel 16 RENTE EN KOSTEN 

16.1 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen. 

16.2 Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, ook voor zover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,–. 

Artikel 17 DIENSTVERLENING/ADVIEZEN 

17.1  Adviezen worden door Layhgoshop naar beste kennis van zaken gegeven. Layhgoshop aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken. 

17.2 Advies van Layhgoshop kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden. 

Artikel 18 GEHEIMHOUDING 

18.1 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. 

18.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door Layhgoshop, dan wel door Layhgoshop in te schakelen derden, waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt. Iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande. 

18.3 De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat (I) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (II) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door Layhgoshop aan hem werd verstrekt. 

Artikel 19 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

19.1 Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Layhgoshop, alsmede op de uitvoering daarvan door Layhgoshop, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

19.2 Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van Layhgoshop bevoegde rechter. 

19.3 Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Layhgoshop om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter. 

Artikel 20 WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN 

20.1 Layhgoshop heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 

20.2 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. 

20.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.